Referat af foreningens sidste generalforsamling 11. november 2014.

Content for id "nyhedmidt" Goes Here

Referat af generalforsamling i Antenneforeningen Horsens Syd, afholdt tirsdag, den 11. november 2014 kl. 1900 i Bankagerskolens mødelokale.                                                                                                                                                  

Der blev udleveret 139 stk. stemmesedler ved indgangen, svarende til, at 139 medlemmer var repræsenteret, heraf 16 ved fuldmagt. Det samlede deltagerantal var noget større, idet også flere ægtefæller deltog.

Formanden, Jens Hokland, indledte med at byde velkommen og foreslog herefter, på bestyrelsens vegne, advokat Sommer Nielsen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Sommer Nielsen var valgt.

Dirigenten takkede for valget og redegjorde for indvarslingen, som var sket i Horsens Folkeblad, Onsdagsavisen og Horsens Posten   den 24. september 2014, samtidig med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som fandt sted den 9.oktober og således var rettidig i h. t. vedtægterne. Indvarslingen var endvidere meddelt på foreningens Info-kanal og hjemmeside. 

Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.   

  

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab

4.  Behandling af bestyrelsens forslag om salg af                 foreningens halvdel af anlægget (Stofa ejer i forvejen  den anden halvdel)  og aktiviteter til Stofa og opløsning af foreningen. For at forslaget kan vedtages, kræves det, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

5. Valg af likvidationsudvalg.

6. Stillingtagen til anvendelse af eventuelt likvidationsoverskud.

Bestyrelsen foreslår, at midlerne gives til Støtteforeningen for Hospice Gudenå.

7. Valg af bestyrelse.

På valg er Jens Hokland, John Ullerup og Jesper Nielsen.

8. Valg af revisor. På valg er Søren Krause.

9. Valg af suppleanter. På valg er Jacob Skovgaard og Piet Lindberg.

10. Eventuelt.

Såfremt bestyrelsens forslag bliver vedtaget, fortsættes der med en ordinær generalforsamling med pkt. 5., pkt.6., pkt.8 samt pkt. 10. I tilfælde af forslaget bliver nedstemt, fortsættes der med pkt. 7., pkt. 8., pkt. 9., og pkt. 10.                                       

Ad pkt. 2. Formandens beretning.  

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens formand Jens Hokland.

Der henvises til vedhæftede Formandsberetning for2014

Efter formandens beretning efterlyste dirigenten kommentarer  til beretningen.

Der  var ingen kommentarer og beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3. Regnskab.

 Søren P. Hansen gennemgik regnskabet for perioden 1. okt. 2013 til 30. sept. 2014. Regnskabet udviste et overskud på kr. 420.875,-.

 Foreningens egenkapital andrager herefter kr.5.556.186,-.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4. Indkomne forslag.

Formanden  uddybede kort forslaget, med henvisning til beretningen, som var udleveret til samtlige fremmødte og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Enkelte spørgsmål, som alle vedrørte den fremtidige situation under Stofa´s ejerskab, blev besvaret, hvorefter forslaget gik til afstemning.

Resultatet af afstemningen var at 130 stemte for forslaget, 8 stemte imod og 1 stemte blank. Altså mere end de 2/3 af de fremmødte, hvorefter  bestyrelsens forslag er endeligt vedtaget, og foreningen vil derefter være nedlagt.    

Efterfølgende valgte dirigenten at ændre rækkefølgen for punkterne 5 og 6, hvorefter man først behandlede

Ad pkt. 6.Stillingtagen til anvendelse af eventuelt likvidationsprovenu.

Bestyrelsen foreslår, at midlerne gives til Støtteforeningen Hospice Gudenå og der var endvidere indgået  et forslag om give en del af beløbet til Julemærkefonden.   

Formanden redegjorde for forløbet af likvidationen. Overdragelsen finder sted pr. 1.jan 2015, hvorfor okt. kvt. skal skal afsluttes inden egentligt afslutning kan finde sted. Foreningens kontantbeholdning andrager pr. 30. okt. Netto tkr. 1.737, hvortil kommer resultatet for okt. kvt. estimeret  tkr. 75. I alt tkr. 1.812. heraf udloddes til medlemmerne

Kr. 200,- pr. medlem anslået  tkr. 1.360, hvorefter der til fordeling vil være ca. tkr. 450.

Det anslåede beløb vil så efter forslagene kunne deles  mellem Støtteforeningen Hospice Gudenå og Julemærkefonden med halvdelen til hver.

Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var tilslutning til en sådan fordeling og der var ingen indsigelser, hvorefter denne fordeling er besluttet.

Ad pkt. 5. Valg af likvidationsudvalg.

I henhold til vedtægternes § 5 stk.6 skal der vælges et likvidatonsudvalg på 3 medlemmmer, der skal forestå foreningens afvikling.

Fra bestyrelsens side foreslås formanden Jens Hokland, kassereren Søren P. Hansen og Foreningens revisor Søren Krause.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Likvidationsudvalget består således af: Jens Hokland, Søren P. Hansen og Søren Krause.

Sidste punkt på dagsorden var herefter

Pkt. 10 Eventuelt.

Under dette punkt var der ingen der ønskede ordet og formanden takkede forsamlingen for

god ro og orden og glædede sig over det klare resultat, som afstemningen viste, ligesom formanden tilkendegav det kommende kontaktudvalgs støtte til at overdragelsen vil foregå på bedste måde og at medlemmerne for fremtiden kunne henvende sig til udvalget, såfremt der opstår fremtidige problemer.

Endvidere takkede formanden dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen, såvel i år, som i mange foregående år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og udtrykte sin personlige glæde over et godt klima på generalforsamlingerne gennem årene.

Som dirigent: Sommer Nielsen

 

TV-brugerrådet Horsens Syd • Rødkløvervej 26 • 8700 Horsens • Tlf. 75 64 20 99 • Torsdag 16.00 til 18.00